Psyykkinen valmennus - Ratkaisukeskeinen työtapa

-verkkokoulutus 

Psyykkinen valmennus – ratkaisukeskeinen työtapa näkökulma on Spine Metodi- koulutuksessa täysin uusi verkkokoulutus moduuli. Haluamme nähdä ihmisen laaja-alaisesti ja tarjota selkeitä, helppoja ja heti käyttöönotettavia menetelmiä. Siksi teimme sinulle tiiviin, edullisen ja heti käyttöön sovellettavan verkkokoulutuspaketin.

 

Haluan ilmoittautua mukaan koulutukseen

 

  Asiakkaan huomioiminen

Me ammattilaiset saatamme joskus laittaa omat näkemyksemme ja käsityksemme asiakkaidemme ongelmista korkeammalle arvoasteikoille kuin asiakkaan omat näkemykset ongelmasta tai ongelmaan sopivista ratkaisuista. Tämä ei sinänsä ole mitenkään ihmeellistä, sillä olemmehan me asiantuntijoita, joiden luokse asiakas on tullut ongelmansa kanssa ja meidän tehtävänä on auttaa asiakasta pääsemään eroon ongelmistaan.  Jotta pystymme saamaan aikaan varmoja tuloksia, tulee meidän osata olla vuorovaikutuksessa asiakkaamme kanssa ja katsoa asiaa monesta eri näkökulmasta kohti tavoitetta.

Mikäli huomaat, ettet esimerkiksi kuuntele asiakasta riittävän hyvin, anna asiakkaalle ennakoivaa positiivista palautetta tai ota huomioon asiakkaan omaa mielipidettä tekemiisi suunnitelmiisi, pystyt kehittämään itseäsi valmentajana Psyykkinen valmennus – ratkaisukeskeisen työtavan avulla.

 Oletko huomioinut kaikki kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueet?

Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu monesta eri elementistä: fyysisestä, psyykkisestä sekä sosiaalisesta. Jos emme huomioi kaikkia osa-alueita riittävästi valmennustyössämme, ei ajatus kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista pääse toteutumaan optimaalisella tavalla.

Fyysisen kunnon avulla luomme pohjaa, joka heijastuu myös muihin osa-alueisiin. Fyysisesti hyvässä kunnossa oleva jaksaa hoitaa asioita ilman, että väsähtää. Myös elämänlaatu paranee fyysisen kunnon kasvaessa. Tämän lisäksi TULES-ongelmiin vaikuttavat myös sosiaaliset sekä psyykkiset tekijät. TULE-sairauksista aiheutuva kipu voi linkittyä mm. masennukseen, ja on pystytty osoittamaan ihmisten persoonallisuuden piirteiden olevan yhteydessä krooniseen kiputilaan. Näissä tapauksissa merkittävänä tekijänä ovat asiakkaan omat uskomukset. Laajemmassa työskentelytavassa olemme huomioineet jopa kahdeksan eri elementtiä, jotka vaikuttavat toimintakykyyn. Näiden kaikkien osa-alueiden tulee olla tasapainossa, jotta pystymme vaikuttamaan elämään kokonaisuutena.

 Opi näkemään asiakkaasi kokonaisvaltaisesti

Fyysinen, sosiaalinen, älyllinen, emotionaalinen, ammatillinen, ympäristö, taloudellinen ja henkinen. Siinä on luettelo kahdeksasta eri elementistä, jotka meidän tulee huomioida, jos haluamme oppia näkemään asiakkaamme kokonaisvaltaisesti. Pintaraapaisu fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin ei enää riitä, vaan meidän tulee nähdä ihminen laaja-alaisesti sekä osata tarjota asiakkaillemme selkeitä, helppoja ja heti käyttöön otettavia menetelmiä.

Valmentajan riittävä tietämys tule-vaivoista, laaja-alainen näkemys ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja kyky nähdä vaihtoehtoja sekä muutosratkaisuja vievät asiakasta tulokselliseen ratkaisuun päästä eroon tai vähentää vaivoja.

Ratkaisukeskeinen työtapa tarjoaa sinulla työkalut, joiden avulla opit näkemään asiakkaasi kokonaisvaltaisesti ja pystyt näin saavuttamaan parempia tuloksia sekä auttamaan asiakkaitasi paremmin ja kokonaisvaltaisemmin.

 Positiivisella ja ratkaisukeskeisellä ajattelulla kohti parempia tuloksia

Jos keskitymme ratkomaan ongelmia ongelmakeskeisesti, voi sen seurauksena asiakkaan ongelmasta helposti tulla isompi kuin mitä se todellisuudessa on. Positiivisella ja ratkaisukeskeisellä ajattelutavalla meidän on kuitenkin mahdollista saada huomattavasti parempia tuloksia verrattuna siihen, että lähdemme purkamaan vyyhtiä ongelmaan keskittyen. Kun asioita käsitellään ratkaisukeskeisesti, haluamme keskittyä siihen kuinka asiakkaat ratkaisevat näitä ongelmia, sen sijaan, että keskitymme kapeakatseisesti katsomaan ongelmaa ongelmana.

Tutkimukset ovat osoittaneet ratkaisukeskeisen lähestymistavan mm. edistävän psykologista terveyttä, lisää asiakkaan minäpystyvyyttä sekä vahvistaa ihmisen käsitystä oman elämän vaikutusmahdollisuuksista. Ratkaisukeskeisen työtavan ansiosta opit selkeitä, helppoja vaihtoehtoisia tapoja, joiden avulla autat asiakkaitasi saavuttamaan hänen tavoitteet.

 Opi yksinkertaiset menetelmät, joiden avulla autat asiakkaita luopumaan vanhoista toimintamalleista

Valmentajana emme halua ylläpitää tai pahentaa asiakkaidemme ongelmia, vaan haluamme auttaa asiakkaitamme luopumaan huonoista ratkaisukeinoista ja löytämään sen tilalle paremman ja toimivamman ratkaisukeinon, jonka avulla asiakkaan on mahdollista päästä eroon ongelmistaan.  Uskomme siihen, että asiakkaat voivat itse löytää ratkaisuja ongelmiinsa, kunhan he saavat siihen apua ja työkaluja.

Valmentajan tehtävänä onkin auttaa asiakasta luopumaan huonoista ratkaisukeinoista ja löytämään niiden tilalle parempia ratkaisuja sekä auttaa asiakasta tulemaan tietoiseksi aikaisemmista onnistumista ja vahvuuksistaan. Ratkaisukeskeisen työtavan ansiosta saat itsellesi käyttöön työkaluja, joiden avulla pystyt auttamaan asiakkaitasi muuttamaan vanhat toimintamallit uuteen ja toimivaan toimintamalliin, jonka avulla asiakkaan ongelmat on mahdollista saada ratkaistua.

 

Lähde mukaan!

 Opi auttamaan asiakastasi löytämään ratkaisuja

Ongelmakeskeinen vuorovaikutus pyörii ongelmien ympärillä, mikä helposti tekee ongelmista isomman, kuin se on. Tällöin myös ongelmasta irti pääseminen on vaikeampaa, samoin kuin uusien ratkaisuvaihtoehtojen näkeminen. Ongelmalähtöisen auttamismallin juuret kulkevat 1800-luvun lääketieteelliseen ajatusmalliin. Ongelmalähtöinen ajattelutapa vallitsee edelleen terveydenhuollon- ja liikunta-alan ammattilaisten keskuudessa. On kuitenkin tärkeää huomioida, että harvoin on olemassa vain yksi oikea ratkaisu esimerkiksi TULES-vaivojen hoidossa tai painonhallinnassa. Tästä syystä meidän valmentajien tulee ottaa huomioon sellaisia näkökulmia, joissa asiakas on itse mukana.

Ratkaisukeskeisen toiminnan avulla pystytään negatiivisiin asioihin suhtautumisen sijaan innostamaan asiakkaita kehittämään ja löytämään ongelmiinsa luovia ratkaisuja korostamalla voimavaroja, toiveikkuutta, edistystä sekä yhteistyötä. Kun muutamme näkökulmamme ongelmakeskeisestä ajattelutavasta ratkaisukeskeiseksi, pystymme luomaan jo alusta alkaen positiivisen ympäristön, jonka avulla pystymme innostamaan asiakasta kehittämään luovia ratkaisuja oman ongelmansa hoitoon. Ratkaisukeskeisyydessä korostetaan asiakkaan voimavaroja, toiveikkuutta, edistymistä sekä yhteistyötä.

Muutoksessa merkittävä asia on etsiä toimivia vaihtoehtoisia näkökulmia varsinkin silloin, kun vanhat tavat eivät tuota tulosta. Asiakkaalla itsellään on ratkaisun avaimet. Valmentajan tehtävänä on auttaa niiden tulemista näkyväksi. Ratkaisukeskeinen ajattelu yksinkertaisesti auttaa sekä valmentajaa että asiakasta pääsemään nopeammin ja tuloksellisemmin kohti pitkäkestoista muutosta.

 Huomioi asiakastasi

Kuuntelu, motivointi ja aktivointi ovat kolme tärkeintä asiaa tuloksellisessa asiakastyöskentelyssä. Kuuntelemalla asiakasta luot luottamusta ja kiinnostusta asiakasta kohtaan. Kuuntelemalla saat käsityksen, mitä asiakas haluaa ja mitä hän on valmis itse tekemään ja millaisilla keinoilla. Hyvä kuuntelu ruokkii motivaatiota ja auttaa sinua löytämään ne kohdat, jotka ovat ratkaisevassa asemassa motivoimaan asiakasta. Aktivointi on tärkeää. Se sitouttaa asiakasta konkreettisiin keinoihin, kunhan konkretia on asiakkaalle realistinen. Psyykkisen valmennuksen ratkaisukeskeinen ajattelu on kokonaisvaltaista ja perustuu siihen, että asiakkaat voivat yleensä rakentaa itse ratkaisuja ongelmiinsa. Valmentajan tehtävänä on auttaa asiakasta löytämään ratkaisuja ja auttaa asiakasta tulemaan tietoiseksi aikaisemmista onnistumisista ja vahvuuksistaan.

”Helena nostaa esille tärkeimmiksi seikoiksi valmennuksesta, että koki itsensä kuulluksi ja hyväksytyksi. Vaikka alussa tuntui vaikealta ja hieman turhauttavalta vastailla vain valmentajan loputtomiin kysymyksiin niin lopulta yhteyden itseensä auettua, olikin viikon paras hetki itselle, kun pääsi kertomaan omista tunteistaan ja ajatuksistaan, jollekin joka kuunteli ja myös uskalsi kysyä, oliko jokin ajatus itselle tärkeä tai uskoinko, että asia todella on totta.”

-Spine-valmentaja Kaisu 

 

Kyllä, haluan mukaan koulutukseen

 Rakentavalla valmennuksella kohti muutosta

Rakentavassa valmennuksessa on kolme muutoksen askelta, joiden avulla pystyt saamaan asiakkaillesi vieläkin parempia tuloksia. Meidän tulee katsoa asioita monesta eri näkökulmasta. Näkökulmaa muuttamalla pystymme tarkastelemaan asioita eri näkökulmista, mikä puolestaan saa asiat näyttäytymään erilaisissa valoissa. Jos olet kykeneväinen muuttamaan näkökulmaasi, kertoo se henkisestä joustavuudesta sopeutua eri elämäntilanteisiin. Meillä valmentajilla on myös mahdollisuus saada asiakas motivoitumaan omasta valmennuksestaan entistä enemmän, kun olemme hänen kanssaan myötätuntoisessa vuorovaikutuksessa. Myötätuntoisella vuorovaikutuksella on vaikutusta niin asiakkaan terveyteen sekä hänelle muodostuvista kokemuksista ammattilaisesta. Myötätuntoinen vuorovaikutus vaikuttaa positiivisesti myös valmentajan omaan hyvinvointiin.

Muistathan antaa asiakkaallesi aina positiivista palautetta keskustelunne päätteeksi. Valmentajana sinun tulee rakentaa antamasi palaute siten, että se rakentuu niihin tietoihin, joita asiakas on kanssasi puhunut. Palautteen ansiosta meillä on mahdollisuus nostaa asiakkaan omia käsityksiä niistä mahdollisuuksista, joita hänen on mahdollista saavuttaa. Positiivinen palaute lisää myös myönteisyyttä valmennuksen vuorovaikutuksessa.

Psyykkinen valmennus – ratkaisukeskeinen työtapa -verkkokoulutus

  • antaa sinulle edullisen, helpon ja heti käyttöönotettavan työkalupaketin.

  • koulutuksen ansiosta laajennat näkemystäsi ja pystyt näkemään ihmisen laaja-alaisesti.

  • pystyt auttamaan asiakkaitasi paremmin auttamalla asiakasta tulemaan tietoiseksi aikaisemmista onnistumisista sekä vahvuuksista

  • autat asiakasta luopumaan huonoista ratkaisukeinoista sekä löytämään parempia ratkaisuja.

 Verkkokoulutuksen hinta 129€ + alv 24%

Kun ostat verkkokoulutuksen, saat myös kaupan päälle BONUKSENA käytännön työkalun uskomusten poistoon


Koulutuksen maksaminen laskulla

Kun haluat ilmoittautua koulutukseen ja maksaa sen laskulla, täytäthän alla olevan lomakkeen. Lähetämme sinulle sähköpostiin laskun 1 - 2 arkipäivän kuluessa. Suorituksen jälkeen saat tunnukset verkkokoulutukseen. 

 
Jos haluat verkkokoulutuksen itsellesi heti, tee maksusuoritus luottokortilla alla olevasta linkistä. Saat tunnukset välittömästi sekä kirjautumislinkin sähkäpostiisi ja pääset heti opiskelemaan.

https://spinemetodi.mykajabi.com/offers/pskLPjSr

 

Valmennuksen kouluttaja Hippu Pintilä

Kouluttajamme psykologi, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, johdon työnohjaaja ja personal trainer Hippu Pintilällä on 25v. kokemus organisaatioiden, henkilöstön ja yksilöiden kehittämisestä ja valmentamisesta. Hipun ratkaisukeskeiset taidot taitavana kuunteljana ja ratkaisukeskeisenä vuorovakuttajana on innostanut tuhansia ihmisiä pääsemään tavoitteisiin.